Algemene Verkoopsvoorwaarden


 1. Deze algemene verkoopsvoorwaardengeldentussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken. Elke bestelling houdt de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

 2. De verkoopovereenkomst wordt steeds geacht ontstaan te zijn op de maatschappelijke zetel. Bestellingen opgenomen door onze vertegenwoordiger warden slechts definitief door onze schriftelijke bevestiging.
   
 3. De goederen warden steeds geacht verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen. Ze reizen diens volgens steeds op kosten en risico van de koper.
   
 4. Leveringsdata warden door ons steeds ter inlichting verstrekt. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten onze nadele noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is de verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.
   
 5. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn warden afgehaald. Bij niet afhaling zijn wij gerechtigd de koop/verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van minimaal 20% van de kostprijs van de goederen, inclusief B.T.W., vermeerderd met alle bewezen kosten of verliezen. Alie klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de acht dagen te rekenen vanaf de leveringsverzending van de factuur. Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering-aanvaarding te warden geformuleerd. Elke klacht buiten deze termijn gesteld, is voor ons laattijdig. Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot vervanging van de niet conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat hij geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.
   
 6. De betaling dient contant in onze magazijnen of bij ontvangst van de factuur te geschieden. Bij gebreke aan kontante betaling is van rechtswege en zonder inmorastelling een moratoire intrest verschuldigd ten belope van 7 % per maand. De wanbetaling van een factuur heeft de opeisbaarheid van alle, ook niet-vervallen, facturen tot gevolg.
   
 7. In geval van wanprestatie van de kant van de koper, andere dan deze hierboven expliciet opgesomd, inclusief wanbetaling (niet of niet tijdige betaling) is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 75 % berekend op de hoofdsom, inclusief B.T.W., met een minimum van 50,00 EURO.
   
 8. Voor iedere aanvraag of offerte waarop nadien geen bestelling volgt, kan een onkostennota gefactureerd warden voor de administratieve dossierkosten, verplaatsingskosten, demo-opmaak, voorbereidend aan de eventuele verkoop. Een minimum bedrag van 750,00€ wordt in dit geval in rekening gebracht. De demo's, fiches, werkbladen, softwareprogramma's of andere producten, welke ook de gebruikte techniek mag zijn, blijven uitsluitend eigendom van de verkoper en mogen niet nagemaakt noch nagedrukt warden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

 9. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot op het ogenblik van de volledige betaling. Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor de verkoop op te zeggen en de goederen terug te halen zelf zo deze zich bij derden bevinden, dit alles op kosten van de koper, die bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs zal verschuldigd zijn. Indien de herverkoopwaarde van de verkochte goederen ondertussen meer dan 20 % gedaald is, mag ook dat verschil in waarde in meerkost verhaald warden aan de koper.

 10. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld warden voor schade geleden door fouten in software door PCS ontwikkeld of door derden. PCS kan niet verantwoordelijk gesteld warden voor schade door gebreken in hardware van derden en fabrikanten.

 11. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage lnstelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen warden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32 35 95 en fax 050/37 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.